VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV SMARTORG

Oppdatert dato: 29.02.2024

Brukervilkår for Medlemmer | Vilkår For Virksomheter | Vår Personvernerklæring | Informasjonskapsler  

Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner og tolkning av partene: 

 • «Selskapet» er SmartOrg AS (org. nr. 916 476 507) heretter også referert til som SmartOrg, «vi», «vår/våre» og «oss».
 • «Virksomhet» er den person, forening, sameie, virksomhet og/eller juridiske enhet som har registrert forening og administrerer denne via vår Løsning (portal.smartorg.no)
 • «Medlem» er den person som har brukerkonto og bruker Løsningen (portal.smartorg.no) og relaterte tjenester som medlem/deltager i en Virksomhet
 • «Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
 • «Databehandler» er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (I denne sammenheng Selskapet).
 • «Løsning» er fellesbetegnelsen for Selskapets digitale plattform og tjenester, levert til «Virksomhet», gjennom nettløsninger smartorg.no og portal.smartorg.no
 • «Betalingsløsning» betyr vår kortbetalingsløsning som er levert av underleverandør Stripe (Stripe Payment Europe, Limited) som er godkjent E-pengeforetak i Norge
 • «Medlemsavgift» er den totale prisen satt av den enkelte Virksomhet og som Medlem må betale fast eks. per år (medlemskontingent, årsavgift, fast deltageravgift o.l)

Aksept av vilkår og betingelser

Det er ulike vilkår og betingelser for Virksomhet (kunde/forening/sameie) og Medlem (kundens medlemmer/brukere av Løsning). Ansvarlig person hos Virksomheten må ved etablering  akseptere vilkår for Virksomhet. Brukere og medlemmer som blir registrert eller registreres seg selv må ved aktivering av brukerkonto akseptere vilkår for Medlem.

Disse vilkår og betingelser inkluderer også vår Personvernerklæring. Aksept av de vilkår, betingelser og personvernerklæring som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet i under  «Definisjoner». 

Beskrivelse av Løsningen

Løsningen er levert av Selskapet og omfatter en digital plattform- og betalingstjeneste til bruk for Virksomheten. Formålet med løsningen er å gjøre det enklere for Virksomheten å stifte, drifte og administrere en medlemsbasert forening og derunder ta betaling for medlemskontingent, tjenester og produkter fra sine Medlemmer. Selskapet er juridisk eier av Løsningen, men fungerer kun som mellomledd for Virksomhet og Medlem. Selskapet er med dette ikke ansvarlig for gjennomføringen av aktivitet, drift eller økonomiske transaksjoner mellom Virksomhet og Medlem.

Behandling av personopplysninger

Vår personvernerklæring beskriver hvordan Selskapet behandler dine personopplysninger, hvordan og hvorfor de lagres, hvem som vil ha tilgang til dem og mer om dine valg og rettigheter (herunder også hvordan du trekker eventuelle samtykker).

I korte trekk vil den som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger dikteres av hvem som samler dem inn:

 • Når du oppgir dine personopplysninger i forbindelse med innmelding, medlemsregister og påmeldinger i Løsningen, vil det være Virksomheten som er Behandlingsansvarlig
 • Når du oppgir dine personopplysninger i forbindelse med henvendelser direkte til Selskapet (eks. support/kundeservice), vil SmartOrg AS være Behandlingsansvarlig
 • Når du oppgir betalingsinformasjon for å betale for medlemskontingent, produkter eller tjenester vil SmartOrg AS eller våre underleverandører være Behandlingsansvarlig
 • Når du besøker en nettside i Løsningen eller på SmartOrg.no, kan det bli samlet inn informasjon om deg via informasjonskapsler som Selskapet står ansvarlig for.

Behandling og lagring av dine personopplysninger skjer er i tråd med norsk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til EU-forordning 2016/679 (GDPR) og annen lov om personopplysninger eller senere lovgivning som erstatter disse, uavhengig hvem som har Behandlingsansvaret (juridiske ansvaret) for å kunne behandle og bruke dine personopplysninger.

Endringer av vilkår og betingelser og Løsningen

Selskapet forbeholder seg rett til ensidig å endre eller oppdatere vilkårene og betingelsene. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert og kommunisert via våre Løsninger, med mindre annet er lovfestet i norsk lov eller separat kontrakt med Virksomheten. Det vil øverst på denne siden opplyses når vilkårene og betingelsene sist ble oppdatert. Dersom nye funksjoner og betalingstjenester utvikles vil Selskapet, om det vurderer det som formålstjenlig, fortløpende supplere Løsningen med disse. Selskapet forbeholder seg også retten til å utføre endringer i innholdet til Løsningen og i rutiner for brukeridentifisering, drift, tekniske spesifikasjoner, system m.m.


VILKÅR OG AVTALEBETINGELSER FOR VIRKSOMHET

Denne seksjonen regulerer vilkår og betingelser for bruk av Løsningen for Virksomheten, definert som den person, virksomhet og- / eller juridiske enhet som administrerer og styrer Virksomheten gjennom vår Løsning.

Avtaleinngåelse

Aksept av de vilkår, betingelser og personvernerklæringen som foreligger på det tidspunkt Virksomheten registrerer seg i Løsningen, utgjør avtalegrunnlaget for tjenesteleveranse, databehandling og bruk av Løsningen inngått mellom Virksomheten og Selskapet, med mindre annet er avtalt i separat avtale.

Stiftelse, etablering og registrering

For å ta i bruk Løsningen må Virksomheten oppgi slike opplysninger som fremgår av registreringsskjema i Løsningen. Dette omfatter viktig informasjon om Virksomheten og kontaktinformasjon til ansvarlig personer hos Virksomheten, inkludert stiftere og styre i Virksomheten. I forbindelse med registrering av Virksomhet i Løsningen vil Selskapet kunne bistå med registrering av Virksomheten i Enhetsregisteret (Via Altinn.no) og vil videre kunne initiere opprettelse av bankkonto på vegne av Virksomheten som videre kobles til økonomisystemet i Løsningen. I denne prosessen vil Selskapet foreta en sikker innhenting av signatur og personnummer til stiftere og styremedlemmer for midlertidig oppbevaring til dette formålet og kun fram til denne prosessen er fullført. For mer informasjon om hvordan Selskapet behandler disse personopplysningene, vennligst se personvernerklæringen. I noen tilfeller vil Selskapet kunne stå oppført med rolle som «Forretningsfører» i Enhetsregisteret for Virksomheten. Dersom det ikke er inngått annen avtale påtar Selskapet seg intet formelt ansvar for forretningsførsel eller drift av Virksomheten utover å bidra til etablering/stiftelse og opprettelse av bankkonto. Etter registrering vil Virksomheten få umiddelbar tilgang til Løsningen og kan tildele andre personer tilgang til Løsningen via brukerkontoer og roller. Ved endringer i de oppgitte opplysninger om Virksomheten eller ansvarlige personer, skal Virksomheten, uten ugrunnet opphold, legge inn korrekt informasjon om Virksomheten i Løsningen.

Brukeridentitet og passord

Tilgang til Løsningen forutsetter innlogging ved hjelp av brukernavn (e-postadresse) og passord (selvvalgt). Ved registrering som Virksomhet opprettes en bruker (Administrator), og det kan når som helst etter dette legges til flere brukere med tilgang (bruker-, administrator- eller styreroller). Virksomheten er selv ansvarlig for hvem som har tilgang og aksepterer at nye brukere som legges til er inneforstått med generelle vilkår og betingelser for bruk av Løsningen samt Virksomhetens regler og vedtekter. Passord må ikke røpes verken for nærstående, leverandører, Selskapet eller andre. Passord skal ikke brukes eller oppbevares på en slik måte at andre kan få tilgang til det.

Elektronisk kommunikasjon

Virksomheten samtykker til at kommunikasjon vedrørende Løsningen kan skje elektronisk eller ved publisering i Løsningen, såfremt det ikke strider mot norsk lov eller EU-forordning 2016/679 (GDPR). Aksept av disse vilkårene innebærer at Selskapet gis rett til å ta kontakt med Virksomheten via oppgitt postadresse, e-post og/eller telefon vedrørende kundeforholdet (eksempelvis prisendringer), informasjon om våre produkter og tjenester (eksempelvis ny funksjonalitet i Løsningen), spørreundersøkelser (for å bedre brukeropplevelse av Løsningen) eller ved oppfølging av henvendelser til Selskapets support. Ved elektronisk kontakt vil Virksomheten få beskjed om hvordan samtykke kan trekkes tilbake dersom det ikke lenger er ønskelig å motta informasjon fra Selskapet. Ytterligere informasjon finnes i personvernerklæringen. Se også avsnittet «Virksomhetens ansvar og risiko» under ift. Virksomhetens betingelser for elektronisk kommunikasjon ovenfor Medlemmer.

Prisendringer

Kostnader ved å etablere og bruke Løsningen skal alltid fremgå av gjeldende prisliste som finnes i Løsningen eller på Selskapets nettsider SmartOrg.no. Selskapet kan ensidig endre gjeldende priser med virkning fra to uker etter at nye priser er oppgitt på hjemmesiden om ikke annen særskilt avtale er inngått om dette.

Virksomhetens ansvar og risiko

Virksomheten er selv ansvarlig for å sikre at andre ikke får tilgang til passord, og/eller sikkerhetsopplysninger relatert til Løsningen som ligger lagret lokalt på Virksomhetens enheter.

Dersom Virksomheten har mistanke om at passordet eller annen sensitiv informasjon er kommet på avveie, skal Virksomheten uten ugrunnet opphold endre sitt passord for å hindre misbruk. Dersom Virksomheten selv ikke har anledning til å endre passordet skal Virksomheten uten ugrunnet opphold varsle Support slik at det kan foretas sperring av tilgang på berørte kontoer.

Dersom det oppstår andre forhold som skaper fare for misbruk skal Virksomheten uten ugrunnet opphold varsle Support.

Virksomheten er ansvarlig for samtlige registreringer og/eller disposisjoner som utføres med Virksomhetens brukerkontoer, herunder registreringer og/eller disposisjoner foretatt av andre enn Virksomheten, så fremt registreringen og/eller disposisjonen har vært mulig som følge av forsett eller uaktsomhet fra Virksomheten.

Virksomheten svarer likevel ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Virksomheten har utført de tiltak for å hindre misbruk som nevnt over. Virksomheten er likevel ansvarlig dersom noen som Virksomheten har gitt rett til å logge seg inn på de lukkede sidene, forsettlig eller uaktsomt har muliggjort bruken.

Virksomheten er selv ansvarlig for feil eller sikkerhetsbrudd som skyldes forhold knyttet til eget datautstyr, programmer eller nettilknytning.

Virksomheten er selv ansvarlig for at innhold de laster opp, lagrer, publiserer eller distribuerer via Løsningen er i tråd med Norsk lov. Dette inkluderer bruk av bilder, tekst og video som dekkes av Åndsverksloven. Selskapet kan si opp avtale og stille Virksomheten økonomisk ansvarlig for slike brudd og/eller dersom Selskapet blir erstatningsansvarlig overfor rettighetshavere.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at kontonummer som brukes ved oppgjør er korrekt. Eventuelle endringer/oppdateringer i disse skal, uten ugrunnet opphold, endres av Virksomheten. Ved behov for brukerstøtte skal Virksomheten, uten ugrunnet opphold, ta kontakt med Support

Virksomheten har behandlingsansvaret (Behandlingsansvarlig) for personopplysninger som samles inn via Løsningen og er underlagt de krav og forpliktelser som stilles etter personopplysningloven og EUs forordning 2016/679 (GDPR) eller senere lovgivning som erstatter disse. Dette innebærer bl.a.:

Virksomheten er selv ansvarlig for å begrense innsamling av personopplysninger (dataminimering) til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet (eksempelvis skal det kun samles inn opplysninger som er relevante for å kunne å kunne drifte Virksomheten og levere aktiviteter, produkter og tjenester i tråd med Virksomhetens vedtekter og formål).

Virksomheten skal sørge for at det foreligger hjemmel i lovgivning for å kunne innsamle personopplysningene til innsamlingsformålet.

Det forutsettes at sensitive personopplysninger ikke skal samles inn eller registreres via Løsningen, med mindre det foreligger lovhjemmel for dette (personopplysningsloven § 9 – GDPR Artikkel 9 nr. 1). Virksomheten må kontakte Datatilsynet for slik tillatelse og Selskapet må informeres og godkjenne evt. lagring av slike opplysninger i Løsningen.

Virksomheten er selv ansvarlig for å opplyse ovenfor Medlemmer hvordan personopplysningene blir brukt og hvordan retten til innsyn, til å bli glemt, til dataportabilitet og til å trekke samtykke opprettholdes.

Behandling i strid med personopplysningsloven og EUs forordning 2016/679 (GPDR) eller senere lovgivningen som erstatter disse, gir Selskapet grunnlag for oppsigelse av avtalen.

Virksomheten skal, i tillegg til gjeldende lovgivning, behandle personopplysninger iht. Selskapets personvernerklæring.

Virksomheten samtykker til at Selskapet kan benytte underleverandører for å registrere de opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere og gjennomføre betalingsoppdrag som er initiert gjennom Løsningen. En oversikt over hvilke opplysninger og hvem de deles med er oppgitt i personvernerklæring.

Avlyst aktivitet eller endringer i leveranser av tjenester eller produkter: I tilfelle en forhåndsbetalt aktivitet, produkt eller tjeneste blir avlyst eller endret er det Virksomhetens ansvar å opplyse om dette via e-post til alle berørte Medlemmer.

Virksomheten er selv ansvarlig for å ta hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refusjon ved avlysninger eller endringer. Selskapet refunderer ikke Medlemsavgifter ved avlysninger eller endringer i pris i etterkant.

Alle spørsmål om avlysninger og endringer og gjennomføring rettes til den enkelte Virksomhet.

Ved urettmessige henvendelser til Selskapet, som følge av brudd på vilkår, forbeholder Selskapet seg retten til å fakturere for medgått tid ihht. Selskapets timespris (990,- kr per timer), samt eventuelle direkte eller indirekte henførbare kostnader

Selskapet kan søke erstatning ovenfor Virksomheten for påført skade eller omdømmetap m.m., samt påløpte kostnader dersom Løsningen benyttes til kriminell virksomhet, handlinger eller grov utroskap.
 

Reklamasjon

Bestrider Virksomheten å ha ansvar for en disposisjon, må Virksomheten fremsette krav om retting eller refusjon uten ugrunnet opphold etter at Virksomheten ble, eller burde ha blitt, kjent med forholdet. Kravet skal fremsettes skriftlig for Selskapet. Dersom Virksomheten hevder seg utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med disposisjoner, kan Selskapet kreve at Virksomheten anmelder forholdet til politiet.

Selskapets ansvar og risiko

Selskapet har tegnet underslagsforsikring som dekker egen risiko.

Når Virksomheten bruker Løsningen og har gitt de nødvendige fullmakter vil Selskapet ta ansvar for opprettelse av bankkonto, koble denne til Løsningen og ha/få fullmakter for denne på vegne av Virksomheten med det formålet å administrere inn- og utbetalinger (inngående faktura, utlegg, innbetalinger fra innbetalinger gjort med kortbetalingsløsning).

På forespørsel fra Virksomheten vil Selskapet ta ansvar for å registrere Virksomheten i Enhetsregisteret basert på informasjon som Virksomheten har gitt i foreningsbyggeren/registreringssskjema i Løsningen.

Dersom Selskapet har påtatt seg betalingsoppdrag er Selskapet ansvarlig overfor Virksomheten for det beløp som skal overføres (fratrukket Selskapets gebyrer) inntil beløpet er godskrevet mottakerens bank. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold på Virksomhetens eller kortutstederens side.

Dersom Selskapet har påtatt seg et betalingsoppdrag for utbetaliing av utlegg ved at et spesifisert bilag er registrert og godkjent av Medlem eller Virksomheten i Løsningen, er Selskapet ansvarlig overfor Virksomheten for det beløp som skal overføres inntil beløpet er godskrevet mottakerens bank. Godskriving av utlegg kan ta inntil 10 virkedager.

Dersom Selskapet har påtatt seg betalingsansvar for inngående faktura ved at bilag er registrert og godkjent av Medlem eller Virksomheten i Løsningen er Selskapet ansvarlig overfor Virksomheten for å utføre betalingen. Inngående faktura skal registreres og godkjennes av Virksomheten i portalen minst 5 dager før forfall. Selskapet tar ingen ansvar for feil i inngående faktura eller bilag eller forsinket innsending av inngående faktura, bilag og nødvendig godkjenning iht. Virksomhetens gjeldende vedtekter.

Løsningen er i drift 24 timer i døgnet, 7 dager uken. Driftsavbrudd kan likevel forekomme. Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som Virksomheten måtte bli påført ved et eventuelt midlertidige driftsavbrudd.

Selskapet er ikke økonomisk ansvarlig for tap eller erstatningsplikt som Virksomheten måtte bli utsatt for gjennom bruk av Løsningen og uansett ikke erstatningspliktig ut over NOK 5000,-.

 

Oppgjør og betalingsoppdrag

Et betalingsoppdrag bekreftes utført ved utbetaling til Virksomhetens oppgjørskonto. Virksomheten er selv ansvarlig for å kontrollere at et oppdrag er utført. Betalingsoppdraget kan ikke tilbakekalles eller endres etter at det er bekreftet utført.

Ved innlogging til Løsningen vil Virksomheten ha informasjon om innbetalinger og utbetalinger, betalt beløp, samt hvem som har betalt. Virksomheten skal snarest mulig kontrollere at opplysningene er i overensstemmelse med utbetalt oppgjør. Ved uoverensstemmelser skal Virksomheten varsle Selskapet uten ugrunnet opphold.

Feilaktig godskriving av oppgjørskonto

Dersom oppgjørskonto er uriktig godskrevet eller belastet med for lavt beløp eller gebyr, og dette skyldes feil hos Selskapet, eller en av Selskapets samarbeidspartnere, kan feilen rettes ved å godskrive eller etterbelaste oppgjørskontoen. Ved slik feil skal Selskapet underrette Virksomheten uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Virksomheten har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra Virksomhetens side, eller fra en annen som har blitt gitt rett til å disponere oppgjørskontoen, kan Selskapet holde tilbake utbetalinger til forholdene er klargjort.

Feilaktig belastning av betalingsgebyrer

Dersom oppgjørskonto er uriktig godskrevet eller belastet med for lavt betalingsgebyr, og dette skyldes feil hos Selskapet, eller en av Selskapets samarbeidspartnere, kan feilen rettes ved å godskrive eller etterbelaste oppgjørskontoen. Ved slik feil skal Selskapet underrette Virksomheten uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Virksomheten har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra Virksomhetens side, eller fra en annen som har blitt gitt rett til å disponere oppgjørskontoen, kan Selskapet holde tilbake utbetalinger til forholdene er klargjort.

Oppsigelse og terminering

Virksomhetens tilgang til Løsningen kan sperres uten varsel dersom det foreligger mistanke om straffbare handlinger eller brudd på Norsk lov. Det skal underrettes ved melding (elektronisk kommunikasjon) så snart som mulig etter sperringen.

Virksomheten kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen vedrørende Løsningen for å få avviklet kundeforholdet, med mindre det er inngått en skriftlig avtale som regulerer oppsigelse av kundeforholdet. Ved oppsigelse av avtalen skal Virksomheten få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av uoppgjorte provisjoner, påløpte kostnader og eventuelt andre krav og betalingsforpliktelser ovenfor 3. parter.

Selskapet kan skriftlig si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn eller brudd på Norsk lov. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved oppsigelse fra Selskapet skal Virksomheten få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av transaksjonsgebyrer og provisjonssatser og eventuelle betalingsforpliktelser som måtte være er i strid med norsk lovgivning.

Midlertidig opphør av Selskapet sine plikter

Selskapets plikter etter denne avtale, herunder også utbetalingsplikten, opphører midlertidig dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon som umuliggjør oppfyllelsen (force majeure, for eksempel krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout eller annen kritisk situasjon der selskapet er ute av stand til å operere med normal drift.). Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon.

Rettigheter

Selskapet har alle materielle og immaterielle rettigheter til Løsning, relatert programvare, systemdokumentasjon mv. levert av Selskapet eller Selskapets underleverandører. Slik programvare, dokumentasjon mv. skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Selskapet. 

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Aust-Agder tingrett som verneting.

 

 

VILKÅR OG BRUKERBETINGELSER FOR MEDLEMMER

Følgende vilkår og betingelser gjelder for Medlem, definert som den person som bruker Løsningen (portal.smartorg.no) levert av Selskapet (SmartOrg AS) i rollen som medlem eller deltager i en Virksomhet (lag, forening eller sameie).

Avtaleinngåelse

Aksept av disse vilkår og betingelser inkludert vår personvernerklæring utgjør sammen med Medlemmets aktive innmelding eller aktive bekreftelse på innmelding det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten.

Innmelding og brukerkonto

Ved innmelding som Medlem, vil medlemmet registreres av Virksomheten eller registrere seg selv med opplysninger som fremgår av Virksomhetens innmeldingsskjema i Løsningen. Medlemmet får tildelt en personlige brukerkonto og får tilgang til å oppdatere personlige opplysninger og plikter å holde kontaktinformasjon oppdatert samt å overholde regler og vedtekter gjeldende for Virksomheten. Virksomheten er iht. vår personvernerklæring ansvarlig for behandling av personopplysninger og at disse samles inn, forvaltes og brukes og lagres i tråd med personopplysningsloven.

Bruk av betalingstjenester

Betaling via Løsningen fra Medlem til Virksomhet kan skje ved innmelding, ved innkreving av medlemskontingent, ved påmelding eller deltagelse på en aktivitet eller ved kjøp av et produkt eller tjeneste levert av Virksomheten.

Det er ikke påkrevd at du som Medlem foretar en aktiv handling eller registrering selv for å mota en betalingsoppfordring eller faktura. Det er mulig for Virksomheten å melde på, invitere eller sende ut betalinganmodning/lenke/faktura for produkt eller tjeneste til et Medlem. Virksomheten har da plikt til å i informere og spesifisere tydelig om hva det kreves betalt for, betalingsvilkår og betingelser.

Det er Virksomheten som fastsetter priser og beløp på kontingent, a-konto innbetalinger, produkter og andre tjenester. Selskapet kan ta betalt for bruk av Løsningen i form av betalings- eller fakturagebyr.  Selskapets priser/gebyrer er tilgjengelig på Selskapets nettsider og i Løsningen, samt ved innbetaling.

Etter fullført betaling vil Medlemmet motta en kvittering/ordrebekreftelse (Medlemmets kvittering) til den e-postadressen som ble oppgitt ved betaling og/eller den e-post adresse som er registrert på Medlemmets i Løsningen.

Selskapet lagrer ikke betalingskortopplysninger i sine systemer. Løsningen benytter en sikker kortbetalingsløsning fra betalingsformidleren STRIPE PAYMENT UK LIMITED (se egne vilkår) som også er godkjent E-pengeforetak i Norge. Hvis du velger å lagre dine betalingskortopplysninger gjelder Stripe sine vilkår og «privacy policy» for denne lagringen.

Betalings- og bestillingsvilkår

Virksomhetene skal oppgi viktig og relevant informasjon på produkter, tjenester, kontingent og a-konto innbetalinger slik at Medlem er klar over betingelser og vilkår ved bestilling og betaling. Det er Virksomheten som må kontaktes dersom det ikke fremkommer annen kontaktinformasjon. Selskapet er ikke ansvarlig for manglende- og/eller feil informasjon som er oppgitt ved utsendelse av betalingsanmodninger, betalingslenker, faktura eller annen spesifikasjon av formål og beløp for innbetalinger.

Totalkostnaden for betalingen vil fremkomme ved betaling. Prisen som fremkommer inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet. Det samlede vederlaget vil normalt bestå av et beløp som går til Virksomheten og et gebyr som går til Selskapet og/eller leverandør av Betalingsløsning.

Dersom Selskapets kvittering (ordrebekreftelse) sendt Medlem per e-post ikke er i samsvar med den bestillingen Medlemmet har gjort, kan Medlemmet etter omstendighetene kreve retting av feilen eller i noen tilfeller avbestilling eller annullering av det Medlemmet har betalt for. Slike henvendelser skal sendes til Selskapet per e-post (support@smartorg.no). Dersom feil skyldes at Medlem har kjøpt feil produkt/tjeneste eller oppgitt eller fått feil opplysninger ved bestilling skal henvendelse gjøre til Virksomheten. Selskapet er ikke ansvarlig for drift, aktivitet, produkter eller tjenester i regi av Virksomheten, dets kvalitet eller innhold.

Ved avlysning eller endring av en aktivitet, produkt eller tjeneste det er tatt betalt skal Virksomheten opplyse om dette via e-post til alle Medlemmer. Virksomheten tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlysninger eller endringer. Selskapet refunderer ikke gebyrer ved avlysinger/endringer. Alle spørsmål om aktiviteter og dets gjennomføring, endring eller avlysninger etter innbetaling rettes til Virksomheten.

Det finnes utfyllende informasjon vedrørende behandling av Medlemmets personopplysninger i personvernerklæringen som er akseptert ved innmelding / registrering som Medlem i Virksomheten.

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf. Angrerettloven §19b).

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Aust-Agder tingrett som verneting.