HMS og internkontroll på lekeplassen:

Hvem har ansvaret for lekeplassen?

Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Ofte er det dermed styre i en velforening eller et sameie som har dette ansvaret.

Internkontroll i sameier og velforeninger innebærer at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at disse ulykkene skjer. Dette er spesielt viktig med tanke på lekeplassen.

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at sameier og velforeninger planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder organisasjonen sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Hvilke regler gjelder for vedlikehold og tilsyn av lekeplass eller fellesanlegg?

Lekeplassen skal oppfylle myndighetenes krav for å sikre barn et trygt område for lek, samt minimalisere risikoen for ulykker. Regelverket rundt dette feltet kan være omfattende og komplisert. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over de viktigste elementene i regelverket, samt hvordan dere kan planlegge neste runde med internkontroll. De ulike kravene som foreligger, varierer selvsagt med omfanget av lekeplassen. Ved større lekeplasser anbefales det at sameiet eller velforeningen aktiviserer ekstern kompetanse for å utføre kvalitetssikring iht. til gjeldende lover og forskrifter for lekeplasser.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr trådte i kraft i juli 1996. Den er hjemlet i Produktkontrolloven og omfatter både eksisterende og nytt utstyr. Kravene i forskriften gjelder både lekeutstyr som produseres av profesjonelle produsenter og apparater som er laget på dugnad.

Lekeapparatene skal blant annet tåle belastningen av voksne personer, som også skal kunne komme til på alle steder på apparatene. Dette er viktig for at man skal kunne komme til dersom barn har satt seg fast.

Videre skal kanter og hjørner på lekeutstyret være avrundede for å hindre skade. Hodeskader som følge av fall forårsaker de mest alvorlige ulykkene på lekeplassen. Det er derfor viktig å sørge for at fallunderlaget under klatrehus, sklier og lignende er støtdempende, for eksempel støtsand eller grus.

Vurder en styreansvarsforsikring

Styreansvaret er et personlig ansvar. Dette betyr i praksis at man kan bli holdt personlig ansvarlig hvis styret gjør en feil de kan klandres for med hensyn til HMS. Det er eksempler fra rettsvesenet på at styret har blitt holdt ansvarlig etter sikkerhetsbrudd og ulykker, for eksempel der en familie saksøkte styret etter at et barn ble sterkt skadet som følge av at brann- og rømningsveiene ikke var forskriftsmessig ivaretatt. Forutsetningen for å komme i ansvar, rettslig og juridisk, er imidlertid at du har opptrådt uaktsomt.

En styreansvarsforsikring kan være et sikkerhetsnett. Forsikringen dekker det personlige erstatningsansvaret du som styreleder eller styremedlem kan komme i ved utøvelse av styrearbeidet i ditt sameie eller din velforening. Dersom én eller flere i styret blir holdt økonomisk ansvarlig, vil styreansvarsforsikringen dekke juridisk bistand gjennom hele saken. Skulle rettssaken tapes, dekker forsikringen både utgifter og krav iht. til dommen.

SmartOrg gjør det lettere å organisere HMS og internkontroll arbeidet

I SmartOrg-portalen har du flere nyttige verktøy som gjør styrearbeidet enklere. Smartorg er tilpasset både drift av Velforening og Sameie. Med SmartOrg sin møtemodul kan dere enkelt kalle inn til styremøter og årsmøter. Bruk en av de ferdig konstruerte malene, eller lag din egen agenda. Dere kan ta referatet direkte i portalen og sende ut til signering med en gang. Enklere blir det ikke!

Sett HMS og internkontroll på agendaen under neste styremøte. I SmartOrg har vi laget en egen årshjul og oppgavemodul som gjør det enklere å lage et enkelt årshjul, samt delegere oppgaver med frister og ansvar. I Smartorg har dere også et dokument bibliotek som er egnet for å lagre dokumentasjon, sjekklister og tiltaksplaner. Bruk gjerne disse verktøyene aktivt under styremøter for å danne er oversiktsbilde på oppgavene som skal gjennomføres i løpet av året.

For å gjøre dette enkelt og konkret har vi her inkludert et forslag til en sjekkliste for lekeplassutstyr slik at det blir lettere å komme igang med enkel HMS og internkontroll.

SmartOrg for Velforening 
SmartOrg for Sameie