Når du er medlem av en forening, velforening eller et sameie, forventer du at styret tar ansvar for den daglige driften, økonomien og viktige beslutninger. Men hva gjør du når styret ikke gjør jobben sin? Denne artikkelen vil gå gjennom hva du kan gjøre i slike situasjoner og hvordan SmartOrg kan forenkle administrasjonen og gi trygghet.

Forstå problemet

Når et styre ikke gjør jobben sin, kan det bety manglende engasjement, dårlig økonomistyring, utilstrekkelig kommunikasjon eller manglende oppfølging av vedtak. Dette kan føre til uorden og misnøye blant medlemmene. For å forstå omfanget av problemet, er det viktig å identifisere spesifikke områder der styret svikter. Her er noen vanlige eksempler:

Manglende engasjement

Når styremedlemmer ikke viser tilstrekkelig engasjement, kan det resultere i forsinkede beslutninger og mangel på fremgang i viktige saker. Dette kan oppstå når styremedlemmer ikke deltar i møter, unnlater å følge opp oppgaver, eller generelt viser liten interesse for foreningens beste.

Dårlig økonomistyring

Økonomistyring er en av de mest kritiske funksjonene et styre utfører. Dårlig økonomistyring kan omfatte manglende budsjettering, feilaktig regnskapsføring, og manglende innkreving av medlemsavgifter. Dette kan føre til økonomisk usikkerhet og i verste fall økonomisk kollaps for foreningen, velforeningen eller sameiet.

Utilstrekkelig kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon mellom styret og medlemmene er avgjørende for en velfungerende organisasjon. Når styret unnlater å informere medlemmene om viktige beslutninger, kommende møter, eller økonomiske forhold, kan det skape frustrasjon og mistillit. Utilstrekkelig kommunikasjon kan også hindre medlemmene i å delta aktivt og konstruktivt i foreningslivet.

Manglende oppfølging av vedtak

Et styre er ansvarlig for å sørge for at vedtak som fattes på styremøter og årsmøter, blir fulgt opp og implementert. Når dette ikke skjer, kan det føre til at nødvendige tiltak ikke blir gjennomført, noe som kan skade foreningens interesser. Manglende oppfølging kan også signalere en generell ineffektivitet i styrets arbeidsmåte.

Hva er konsekvensene av et ineffektivt styre?

Konsekvensene av et ineffektivt styre kan være betydelige og påvirke alle aspekter av foreningens drift:

 • Medlemsmisnøye: Når medlemmer ser at styret ikke fungerer som det skal, kan det føre til misnøye og frustrasjon. Dette kan igjen føre til lavere engasjement og deltakelse fra medlemmene, noe som svekker fellesskapet og foreningslivet.
 • Økonomiske problemer: Dårlig økonomistyring kan føre til alvorlige økonomiske problemer. Dette kan inkludere betalingsmislighold, mangel på midler til vedlikehold og reparasjoner, og i verste fall økonomisk ruin.
 • Redusert tillit: Et ineffektivt styre kan miste tilliten til medlemmene. Dette kan gjøre det vanskelig å få støtte for fremtidige prosjekter og tiltak, og kan skade foreningens omdømme.
 • Juridiske utfordringer: Manglende oppfølging av vedtak og dårlig økonomistyring kan også føre til juridiske problemer, inkludert krav fra kreditorer eller andre parter som foreningen har forpliktelser overfor.

For å unngå disse konsekvensene, er det viktig å ta affære så snart man ser tegn på at styret ikke fungerer som det skal. Å forstå problemets omfang og spesifikke manifestasjoner er det første skrittet mot å finne en løsning.

Hva kan du gjøre?

Når du oppdager at styret i en forening, velforening eller sameie ikke gjør jobben sin, er det flere trinn du kan ta for å håndtere situasjonen. Å ta initiativ og foreslå løsninger kan hjelpe med å rette opp problemene før de blir for store. Her er noen detaljerte tiltak du kan vurdere:

Ta opp problemet internt

Først og fremst bør du prøve å løse problemet internt. Dette innebærer å kommunisere direkte med styret og uttrykke bekymringene dine. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Skriv et formelt brev: Formuler dine bekymringer skriftlig og send det til styret. Vær spesifikk om hva som ikke fungerer og gi konkrete eksempler. Dette gir styret en klar forståelse av problemene og gir dem en sjanse til å svare formelt.
 • Be om et møte: Foreslå et møte med styret hvor du og eventuelt andre medlemmer kan diskutere bekymringene ansikt til ansikt. Dette kan bidra til å klargjøre misforståelser og åpne for en konstruktiv dialog.

Foreslå løsninger

Når du tar opp problemer, er det også nyttig å foreslå mulige løsninger. Dette viser at du ikke bare kritiserer, men også ønsker å bidra til forbedring. Noen forslag kan være:

 • Forbedret kommunikasjon: Foreslå at styret innfører faste nyhetsbrev, oppdateringer via e-post, eller en digital plattform hvor medlemmene kan følge med på hva som skjer.
 • Ekstern rådgivning: Anbefal å hente inn en ekstern konsulent som kan hjelp med økonomistyring, vedlikeholdsplaner eller annen ekspertise som styret mangler.
 • Komitéarbeid: Foreslå å opprette mindre komiteer med medlemmer som kan fokusere på spesifikke oppgaver som vedlikehold, økonomi eller arrangementer. Dette kan avlaste styret og sikre at viktige oppgaver blir utført.

Bruk et sikkert administrasjonsverktøy

SmartOrg tilbyr en løsning som kan bidra til å sikre at administrasjonen av din forening, velforening eller sameie blir håndtert på en effektiv og trygg måte. Ved å bruke SmartOrg, kan du dra nytte av en rekke verktøy og ressurser som forenkler styrets arbeid og forbedrer kommunikasjonen med medlemmene, noe som kan forhindre at styret unnlater å gjøre jobben sin.

Fordelene ved å bruke SmartOrg inkluderer:

 • Automatiserte prosesser: Effektiviser administrasjonen med automatisering av fakturering, innbetalinger, medlemsregistrering og vedlikehold av medlemslister. Dette reduserer manuelle feil og sparer tid for styret, slik at de kan fokusere på strategiske oppgaver.
 • Økonomisk oversikt: Få full kontroll over økonomien med budsjettverktøy, regnskapsfunksjoner og enkel betalingsoppfølging. Dette gir bedre økonomisk styring og forhindrer økonomisk mislighold.
 • Transparens og innsyn: Gi medlemmene enkel tilgang til viktige dokumenter, som møtereferater, økonomirapporter og vedtekter, via en brukervennlig portal. Økt transparens skaper tillit og engasjement blant medlemmene, noe som kan forhindre misnøye.
 • Medlemsportal: En brukervennlig portal hvor medlemmene kan logge inn for å se oppdatert informasjon og betale avgifter. Dette gir medlemmene enkel tilgang til alle nødvendige ressurser og informasjon, noe som fremmer bedre kommunikasjon og involvering.
 • Effektiv møtehåndtering: Planlegg og gjennomfør møter med digitale verktøy for agendaer, protokoller og møtearrangering. Dette sikrer at styremøter er godt organiserte og at beslutninger følges opp.

Krev et ekstraordinært årsmøte

Hvis styret ikke viser vilje til å forbedre seg, kan du sammen med andre medlemmer kreve et ekstraordinært årsmøte. Dette er et formelt møte hvor medlemmer kan diskutere alvorlige problemer og foreslå endringer. For å kreve et ekstraordinært årsmøte, må du vanligvis samle en viss andel av medlemmene til å støtte kravet. Sjekk vedtektene for din forening for spesifikke krav. På møtet kan dere:

 • Diskutere problemene: Legg frem de spesifikke problemene dere opplever med styrets arbeid.
 • Foreslå løsninger eller tiltak: Dette kan inkludere å vedta nye prosedyrer for styrets arbeid eller opprette nye komiteer.
 • Eventuelt velge nytt styre: Hvis det er alvorlige problemer med det sittende styret, kan det være nødvendig å gjennomføre valg av nye styremedlemmer som er bedre rustet til å gjøre jobben.

Rådfør deg med en advokat

I noen tilfeller kan det være nødvendig å søke juridisk rådgivning. En advokat kan gi råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen og hvilke rettigheter du har som medlem. Dette kan være spesielt viktig hvis styret:

 

 • Nekter å samarbeide: Hvis styret nekter å møte eller kommunisere med medlemmene.
 • Har begått alvorlige feil: Som økonomisk mislighold eller brudd på lovgivning.
 • Trenger juridisk pålegg: For å overholde vedtekter eller lovpålagte forpliktelser.

En advokat kan hjelpe deg med å utforme formelle brev, innhente nødvendig dokumentasjon og representere deg i møter eller rettslige sammenhenger om nødvendig.

Det er viktig å handle raskt og effektivt når du opplever at styret i din forening, velforening eller sameie ikke gjør jobben sin. Ved å ta opp problemet internt, foreslå konkrete løsninger, og om nødvendig, kreve et ekstraordinært årsmøte eller rådføre deg med en advokat, kan du bidra til å rette opp situasjonen og sikre at foreningen fungerer som den skal. Samtidig kan bruk av løsninger som SmartOrg bidra til å forbedre styrets effektivitet og kommunikasjon, noe som kan forebygge slike problemer i fremtiden.

Opplev trygg og effektiv administrasjon med SmartOrg